Enalsifa Plüton
neutron_star_by_bisougai-dbr3chh.png

ENALSİFA-PLÜTON

İsim: ENALSİFA-PLÜTON

Sembol: Koruyucu, Tuhaf, Aptal, Suskun, Manyak

İlah Türü: Prostor

Kudret Sınıfı: Seviye-1

Özel Akraba İlişkileri: ENALSİFA-PLÜTON diğer güneş sistemindeki Enalsifalar ile akrabadır. Tam olarak soy ağacı konumu bilinmiyor. Diğer güneş sistemi enalsifaları arasında en uzak akraba olduğu düşünülüyor. Güneş sistemindeki enalsifalar arasında en sessiz ve sakin olandır. Kendisi kekemedir ve şivesi yokmuş gibi konuşur.

Açıklama: ENALSİFA-PLÜTON, güneş sistemindeki diğer enalsifalar arasından en yaşlı ve en küçük olandır. Kendisinin boyutu yaklaşık 1.200 kilometredir. Bir pulsara veya nötron yıldızına çok benzetilse de alakası yoktur. Sadece plazma şeklinde bir enalsifadır. Yani bir tür ilahtır. Kendisi Plüton'u korumaktadır. ENALSİFA-DÜNYA ona Plüton olarak seslenir. Muhabbeti kötüdür ve sıkıcıdır. Kendisi boyutunda bir gezegenden sorumludur. Muhtemelen yalnızlıktan sıkılmıştır. ENALSİFA-DÜNYA, ona şizofren demektedir. Ne kadar doğrudur bilinmez. Bazen Plüton ile konuştuğu görülmüştür. ENALSİFA-PLÜTON, dünyadan gözükmez ve resmi de ENALSİFA-DÜNYA tarafından gösterilmiştir. Bunun dışında pek fazla bilgi yoktur. Belki de vardır. Bilmiyoruz.

Ses Dosyası:[Plüton]

Ek Dosya: Röportaj

ID:00-01-10

KONU: ENALSİFA-PLÜTON

TÜR: Röportaj

SEVİYE: TARİKAT LİDERİ

AD-█: ENALSİFA-PLÜTON hakkında ne düşünüyorsun?

ENALSİFA-DÜNYA: Kendisine sorsana.

AD-█: Ama ona ulaşmak için birkaç ışıkyı…

ENALSİFA-DÜNYA: Nasıl hissettiriyor?

AD-█: ENALSİFA-DÜNYA, sen delirmişsin. Nasıl nefes alabiliyorum? Bir şey söyler misin?

ENALSİFA-DÜNYA: Röportajı benle değil onla yapacaksın. Görüşürüz.

ENALSİFA-PLÜTON: Se-lam.

AD-█: Merhaba ENALSİFA-PLÜTON. Demek sende konuşabiliyorsun.

ENALSİFA-PLÜTON: Ta-bi. ███-████ ben-den bah-set-miş-tir.

AD-█: Evet. Bahsetti. Yalnız ondan bahsetmeyelim. Yani ENALSİFA-DÜNYA'dan.

ENALSİFA-PLÜTON: De-mek öy-le ses-le-ni-yor-su-nuz. İl-gin-ç ır-k.

AD-█: Aslında bu kuruluşumuzla alakalı ve onun dediği gibi biraz kafayı sıyırmışa benziyorsun.

ENALSİFA-PLÜTON: H-mmmm. De-mek ır-kı-nız i-lah-lar-la da dal-ga ge-çi-yor.

AD-█: Çok fazla konu dışına kaçmayalım istersen. Kendinden bahseder misin?

ENALSİFA-PLÜTON: P-laz-ma-yım. Bu sik-ti-ği-min ge-ze-ge-nin-den so-rum-lu-yum. Bir de uy-du-ları var bu sik-ik ge-ze-ge-nin. Bir de bi-raz faz-la dış-la-nı-yo-rum. İl-la ya-kın ak-ra-ba mı ol-mam ge-re-ki-yor.

AD-█: Akraba değil de sanki biraz tuhafsın.

ENALSİFA-PLÜTON: NE-REM TU-HAF?

AD-█: Tamam bu kadar röportaj yeterli.

ENALSİFA-PLÜTON: Da-ha bi-şi ko-nuş-ma-dık. YA-HU. YAL-NI-ZIM ZA-TEN. Bİ-RAZ DA-HA! LÜT-FEN!

[Röportaj sonu]

NOTLAR:
Bu röportaj hakkında hiçbir not bulunmamaktadır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License